اصول هوشمند سازی مدارس

پروژه اصول هوشمند سازی مدارس برای آموزش بهینه که توسط دیوید پرکینز و همکارانش در هاروارد ایجاد شده است، بر اساس دو باور اصلی است:

1- یادگیری نتیجه تفکر است، و تفکر درست برای همه دانش آموزان قابل یادگیری است.
2- یادگیری باید شامل درک عمیق باشد که مستلزم استفاده فعال و مستمر از دانش به روز است.
این اصول ساختاری برای مدارس چشم انداز روشنی از دانش آموزانی میسازد که سطح عمیقی از تفکر و ادراک را دارا هستند، و این امر موجب می شود که دانش آموزان آماده رویارویی با جهان به عنوان اعضای متفکر و مسئول جامعه ای باشند. این 2 اصل به عنوان پایه ای برای همکاری بین پروژه اصول هوشمند سازی مدارس و مدارس با هدف بهین سازی آموزش عمل می کند.
هفت اصل کلیدی در مدرسه هوشمند وجود دارد.

اصول مدارس هوشمند


دانش مولد: مدارس باید به دقت بررسی کنند که چه محتوایی بیشترین سود را برای دانش آموزان دارد. شناسایی و ساختاردهی محتوایی که بیشترین پتانسیل را برای رشد دانش آموزان دارد، نقطه شروع مهمی برای هوشمند سازی مدارس است.


هوش قابل یادگیری است: برخلاف روان شناسی سنتی که تمایل دارد به هوش به عنوان یک کمیت ثابت نگاه کند، بسیاری از تحقیقات این پروژه و پروژه های دیگر نشان می دهد که دانش آموزان می توانند روش های تفکری را بیاموزند که می تواند عملکرد آنها را افزایش دهد. ادغام آموزش نحوه تفکر و ایجاد فرهنگ مدرسه ای که چنین تفکری را تقویت ت کند، می تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر دیدگاه خود دانش آموزان نسبت به توانایی ها و یادگیری آنها داشته باشد.


بر درک مطالب تمرکز کنید: به علت این که اهداف زیادی برای دانش آموزان وجود دارد، اغلب تمرکز بر درک عمیق رویم طالب مدرسه گم می شود. در مدل مدارس هوشمند، ما بر کار دانش آموزی تأکید می کنیم که درک عمیقی را در مقایسه با نتایج مشخص یا با تعریف محدود ایجاد می کند و نشان می دهد.


تدریس برای تسلط و انتقال: یک اصل ساده اما مهم آموزش این است که دانش آموزان بسیاری از چیزهایی را که فرصت و انگیزه معقولی برای یادگیری آنها دارند را یاد می گیرند. تکنیک های آموزشی که به طور ساده و صریح ایجاد تصویر ذهنی می کنند، به دانش آموزان کمک می کنند تا آنچه را که می آموزند با تصاویر ذهنی پیوند دهند و احتمال اینکه دانش آموزان به خوبی مطالب جدید را یاد بگیرند و از آنچه که در کلاس درس یاد می گیرند استفاده کنند را افزایش می دهد.


ارزشیابی یادگیری محور: ارزشیابی در بهترین حالت خود به عنوان یک ابزار برای ارزشیابی کیفیت یادگیری عمل می کند که دانش آموزان و همچنین معلمان را درگیر می کند و محیط پویایی ایجاد می کند، که در آن دانش آموزان مسئولیت نهایی کیفیت آموزش و یادگیری خود را به عهده می گیرند.

 تفکر و درک عمیق: مستلزم آن است که دانش آموزان بتوانند با موقعیت ها و مشکلات پیچیده کنار بیایند و حتی با وجود این مشکالات پیشرفت کنند. مدل مدارس هوشمند شامل موقعیت هایی برای یادگیری است که به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت فردی و تحمل بالا پیچیدگی هی ایجاد شده را حل کنند و در مواجهه با مشکلات دشوار کنترل موقعیت را به دست گیرند. این اصل همچنین به معلمان در مدیریت پیچیدگی های دیدگاه ها و شیوه ه های جدید تدریس کمک می کند.

 
مدرسه به عنوان یک سازمان همانطور که محل رشد کودکان هست باید یادگیرنده مطالب و تکنیک های جدید باشد:  مدرسه باید محل رشد اساتید و مدیران باشد - مکانی که در آن پیگیری علایق فکری و همکاری حرفه ای مورد حمایت و تشویق قرار می گیرد. علاوه بر این، مدرسه ای که یادگیرنده باشد میتواند ساختارهایی را ایجاد می کند که همه اعضای مدرسه در فرآیندهای جهت دهی  مسیر  پیشرفت همکاری کنند و سیستمی پویا ایجاد کنند که با تغییر نیازهای جامعه تغییر می کند.

آموزش مدارس